Pogodba o zaposlitvi za določen čas – sodna praksa

Praviloma se delovno razmerje sklepa za nedoločen čas, izjemoma pa se lahko sklene tudi na podlagi za določen čas. Če v pogodbi čas ni določen ali če ne obstaja zakonski razlog za sklenitev pogodbe za določen čas, še šteje, da je pogodba sklenjena za nedoločen čas.

Razloge za sklenitev pogodbe za določen čas navaja ZDR-1 v 54. členu. Pogodba za določen čas sklenjena izven točno navedenih razlogov, je neveljavna.

Na tem mestu je potrebno opozoriti, da je tolmačenje obstoja razloga zelo restriktivno in da mora, v primeru spora, obstoj razloga dokazati delodajalec. Razlog mora biti podan ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ni nujno pa da še obstaja ob njenem prenehanju.

Pogodba za določen čas – sodna praksa

Samih razlogov ne bomo navajali, saj so bolj ali manj jasno navedeni v zakonu, je pa zanimiva sodna praksa glede tolmačenja obstoja razlogov:

  • Razlog mora biti v pogodbi naveden! Ni zakonito, če v pogodbi o zaposlitvi za določen čas ni naveden razlog, zaradi katerega se sklepa. Šteje se, da je sklenjena PZ za nedoločen čas.
  • poslovno tveganje nista začasno povečan obseg dela –  dejstvo, da je imel delodajalec s svojimi strankami sklenjene pogodbe le za določen čas, ne dokazuje začasno povečanega obsega dela. Dokazuje le negotovost ponovne sklenitve pogodb in s tem možnost zmanjšanja obsega dela. Tak poslovni riziko (ki mu je nenazadnje podvržena večina gospodarskih družb), ni zakonit razlog za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas.
  • nadomeščanje začasno odsotnega delavca – Nadomeščanje je zakonit razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, vendar le v primeru, če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca. Pri nadomestitvi delavca, zaposlenega za nedoločen čas, ki mu je delovno razmerje sporazumno prenehalo, ne gre za tak razlog.
  • Razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas mora biti podan ob sklenitvi take pogodbe. Če je razlog takrat podan, ni ovire, da ne bi bil tudi zapisan v pogodbi, ki mora biti izrecno pisna in vsebovati tudi čas trajanja.
  • Veriženje pogodb je dopustno, če za vsako pogodbo obstajajo razlogi: Tožena stranka je zakonito sklenila tri pogodbe o zaposlitvi za določen čas za različna dela in iz različnih razlogov. Tožbeni zahtevek, da se šteje, da je tožnica zaposlena za nedoločen čas je zato neutemeljen.

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe za določen čas

Posledice nezakonito sklenjene pogodbe za določen čas so lahko precej drage. V primeru, da delavec v sodnem sporu uspe, ga boste morali nazaj zapositiin mu plačati vse plače, davke in prispevke za čas sodnega spora, ne glede na to, da delavec takrat ne bo delal.

POZOR – tudi globe so visoke.  Z globo od 3.000 do 20.000 eurov se kaznuje delodajalec, če sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas zunaj primerov iz 54. člena ZDR-1; Z globo od 450 do 2.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Izognite se tveganju globe v višini 22.000 EUR in se raje obrnite na pomoč.

Kadrovsko svetovanje

Če se želite izogniti težavam z delovno inšpekcijo ali potencialnim sodnim sporom, se lahko obrnete na naše svetovalce, ki vam bodo z veseljem pomagali. Kontaktirajte nas na info@vzorci-pogodb.com in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Naročilo vzorcev pogodb

Komplet vzorcev za zaposlovanje

Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas – vzorec

Pogodba o zaposlitvi za določen čas – vzorec

 

Pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas (pojasnilo in vzorci)

Skladno s slovensko zakonodajo se delovno razmerje praviloma sklene za nedoločen čas, izjemoma pa tudi za določen čas ali kot kakšna druga oblika angažiranja delovne sile. V tem prispevku bomo pojasnili prednosti in slabosti obeh oblik.

Obremenitve za pogodbe za določen čas

S spremembo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in spremembo Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas postala cenejša od pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Zaradi dražjega zaposlovanja za določen čas je pogosto bolj smotrno delavca zaposliti za nedoločen čas in ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi dogovoriti dovolj dolgo poskusno dobo, v kateri lahko delavca preskusite in ugotovite, ali je primeren kader ali ne. Ne le, da je precej enostavno odpovedati pogodbo o zaposlitvi, če delavec ne prestane poskusne dobe, ampak je tudi cenejše.

Prvo obremenitev za pogodbe za določen čas določa ZDR-1in sicer: delavcu za določen čas pripada odpravnina tudi, če dela manj kot 1 leto, pri pogodbi za nedoločen čas pa le, če je pri delodajalcu zaposlen dlje kot 1 leto.

»V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je sklenjena za eno leto ali manj, ima delavec pravico do odpravnine v višini 1/5 osnove.«

Nadaljnjo obremenitev pa določa ZUTD in sicer 5x višji prispevek

»Delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti: Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za določen čas, plačuje prispevek delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti v višini petkratnika zneska, določenega v zakonu, ki ureja prispevke za socialno varnost, za ves čas trajanja zaposlitve za določen čas.«

 Spodbude za sklenitev pogodbe za nedoločen čas

ZUTD pa ne določa le obremenitev, ampak tudi pozitivno spodbuja zaposlovanje za nedoločen čas. Delodajalec, ki sklene z delavcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, je oproščen plačila prispevka delodajalca za zavarovanje za primer brezposelnosti za dve leti.

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

Kljub temu, da je splošno prepričanje, da je za delodajalca bolje, da ima sklenjeno pogodbo za določen čas, pa v praksi ni vedno tako. To  splošno prepričanje zdrži, če delodajalec delavca dejansko potrebuje le določen čas (začasno povečan obseg dela, nadomeščanje delavca itd), če pa je namen pogodbe za določen čas le poenostavitev pri prenehanju pogodbe, pa v praksi ni tako. Če se pojavijo razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi (zlasti krivdni razlog in razlog nesposobnosti) noben delodajalec ne želi čakati na iztek pogodbe, ampak želi pogodbo čim preje prekiniti. To pa pomeni, da se delodajalec sooča z enakimi postopki pri odpovedi obeh oblik pogodbe (ob tem, da plačuje dodatne obremenitve za pogodbo za določen čas).

Če je vaš namen sklenitve pogodbe za določen čas le »testiranje« delavca, potem vam svetujemo, da sklenete pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v kateri dogovorite poskusno dobo in jo dejansko tudi spremljajte. V primeru neuspešno opravljenega poskusnega dela je namreč precej enostavno odpovedati pogodbo o zaposlitvi in delavcu tudi ni potrebno plačati odpravnine.

Potrebujete vzorce pogodb o zaposlitvi ali vzorce odpovedi?

Naročite jih lahko tukaj: