Sodelovanje delavcev pri upravljanju

Slovenska zakonodaja omogoča sodelovanje delavcev pri upravljanju družb in sicer na naslednje načine:

 • s pravico do pobude in s pravico do odgovora na to pobudo,
 • s pravico do obveščenosti,
 • s pravico dajanja mnenj in predlogov ter s pravico do odgovora nanje,
 • z možnostjo ali obveznostjo skupnih posvetovanj z delodajalcem,
 • s pravico soodločanja,
 • s pravico zadržanja odločitev delodajalca.

Način sodelovanja delavcev pri upravljanju je odvisen od velikosti delodajalca in od tega, ali je pri delodajalcu organiziran sindikat, svet delavcev ali pa je imenovan delavski zaupnik. Delavci imajo pravico do individualnega in kolektivnega sodelovanja pri upravljanju, zlasti če gre za vprašanja organizacije dela ter na določitev in izvajanje aktivnosti, namenjenih izboljševanju delovnih razmer in doseganju uspešnega poslovanja družbe.

Svet delavcev ali delavski zaupnik

V družbi, v kateri je zaposlenih do 20 delavcev, delavci sodelujejo pri upravljanju preko delavskega zaupnika. Če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev, pa se oblikuje Svet delavcev.

Pravica in dolžnost obveščanja in posvetovanja

Delodajalec mora pred sprejemom internih aktov obveščati svet delavcev in zahtevati skupno posvetovanje glede:

 • statusnih in kadrovskih vprašanj družbe ter
 • glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu.

Za statusna vprašanja družbe se štejejo:

 • statusne spremembe,
 • prodaja družbe ali njenega bistvenega dela,
 • zaprtje družbe ali njenega bistvenega dela,
 • bistvene spremembe lastništva,
 • statusno preoblikovanje družbe, opredeljeno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe,
 • sprememba sistema upravljanja družb.

Za kadrovska vprašanja se štejejo:

 • potrebe po novih delavcih (število in profili),
 • sistemizacija delovnih mest,
 • razporejanje večjega števila delavcev izven družbe,
 • razporejanje večjega števila delavcev iz kraja v kraj,
 • sprejemanje aktov s področja dodatnega pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja,
 • zmanjšanje števila delavcev,
 • sprejem splošnih pravil o disciplinski odgovornosti.

Skupno posvetovanje med svetom delavcev in delodajalcem predstavlja dolžnost delodajalca, da seznani svet delavcev o predvidenih odločitvah glede statusnih in kadrovskih vprašanj ter glede vprašanj varnosti in zdravja delavcev pri delu, se z njim posvetuje in si prizadeva za uskladitev stališč.

Ker so globe za kršitve pravic delavcev visoke, je postopke potrebno izpeljati skladno z zakonodajo. Če ste v fazi statusnih in kadrovskih sprememb, nas kontaktirajte in pomagali vam bomo izpeljati skupno posvetovanje ali postopek soodločanja, kot ju predvideva zakonodaja.

Za več informacij nam pišite na mail: info@vzorci-pogodb.com