Pravilnik o mobingu (Ukrepi za preprečevanje trpinčenja)

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem delavci ne bodo izpostavljeni nobenemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev.

Delodajalec mora obvezno sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu oziroma t.i. Pravilnik o mobingu. Sprejetje tega pravilnika ni prosta odločitev delodajalca, ampak je pravilnik obvezen. V kolikor delodajalec pravilnika o mobingu nima, oziroma nima sprejetih ukrepov za preprečevanje mobinga, ga lahko inšpektor kaznuje z globo v višini 20.000 EUR.

Z zakonom je prepovedano:

  • kakršnokoli spolno in drugo nadlegovanje in
  • trpinčenje na delovnem mestu.

Definicije spolnega nadlegovanja in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu so zelo široke.

Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje. Pazite – včasih znajo biti že nedolžne šale žaljive in zapadejo pod definicijo nadlegovanja.

Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Ob tem je potrebno poudariti, da ni nujno, da nadlegovanje ali trpinčenje izvaja nadrejeni delavec, ampak ga lahko tudi »navaden« sodelavec, a kljub temu odgovarja delodajalec.

Nimate pravilnika o mobingu? Globa in odškodninska odgovornost!

Če nimate pravilnika o mobingu, vas lahko inšpektor kaznuje z globo do 20.000 EUR. Svetujemo, da pravilnik o mobingu nemudoma sprejmete, saj ga ob obisku inšpektorja ali ob pojavu nadlegovanja in trpinčenja ne boste mogli sprejeti »za nazaj«. Tudi če antidatirate pravilnik, vas inšpektor lahko kaznuje z globo do 4.000 EUR, če ugotovi, da niste obvestili delavcev o sprejetih ukrepih za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. Ker mora biti pravilnik dostopen delavcem in naveden na pogodbah o zaposlitvi, bo ugotovitev morebitnega antidatiranja za inšpektorja precej lahko delo.

Poleg globe pa vas lahko doleti še hujša finančna posledica in sicer odškodninska odgovornost. Delavcu, ki bi bil žrtev mobinga, ste odškodninsko odgovorni tudi za nepremoženjsko škodo (npr.: pretrpljene duševne bolečine). Če imate ustrezen Pravilnik o mobingu, se tej odškodninski odgovornosti izognete in za škodo odgovarja le tisti, ki mobing dejansko izvaja.

Ne tvegajte 24.000 EUR globe in odškodninske odgovornosti, ampak si svoj pravilnik zagotovite že danes. Nudimo vam: