Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe vzorcev in druge dokumentacije

UVODNA DOLOČBA

Ti splošni pogoji določajo pravice in obveznosti med naročnikom in PRAVNO HIŠO IURIS Alenka Zaveršek s.p. (v nadaljevanju PRAVNA HIŠA IURIS). Naročnik z oddajo naročila, s sprejemom ponudbe ali sklenitvijo pogodbe potrjuje, da sprejema te Splošne pogoje in da se z njimi v  celoti strinja. Splošni pogoji so sestavni del pogodbe.

PREDMET STORITEV

PRAVNA HIŠA IURIS je pripravila vzorce pogodb in pravnih aktov ter ostalo gradivo (v nadaljevanju: vzorci), z namenom olajšanja poslovanja naročnikov. PRAVNA HIŠA IURUS naročniku nudi nakup posameznih vzorcev, naročnik/kupec se zaveže vzorce koristiti v skladu s temi Splošnimi pogoji.

PRAVNA HIŠA IURIS nudi tudi individualno sestavljene vzorce pogodb in pravne nasvete. Cena teh vzorcev in nasvetov je odvisna od porabljenega časa in zahtevnosti pogodbe.

ODDAJA NAROČILA in POŠILJANJE VZORCEV

Naročnik oziroma kupec lahko preko spletne trgovine naroči en ali več vzorcev, ki se mu po prejetem plačilu pošljejo po elektronski pošti skupaj z računom. Vzorec pošljemo naročniku po e-pošti v roku 24 ur po zaznanem plačilu.

Naročnik oziroma kupec mora ob oddaji naročila navesti e-naslov, ostali podatki pa niso obvezni. V kolikor kupec želi, da se račun glasi na njegovo ime ali podjetje, mora ob naročilu vnesti tudi svoje podatke. Za točnost podatkov je odgovoren sam naročnik in jih Pravna hiša IURIS ne preverja.

V primeru individualno sestavljene pogodbe ali nasveta, se le ta pošlje po e-pošti.

Račun izdamo na dan plačila predračuna in ga pošljemo skupaj z naročenim vzorcem.

AVTORSKE PRAVICE

Naročnik se zaveda, da so vsi vzorci avtorsko zaščiteno delo in jih zato ne sme distribuirati ali prodajati kot svoje, lahko pa jih neomejeno uporablja za svoje poslovanje. Pri uporabi vzorcev ni potrebno navesti avtorja.

Vsakršno posredovanje vzorcev ali uporabniškega imena in gesla tretji osebi je prepovedano. 

UPORABA VZORCEV in MNENJ

Naročnik se zaveda, da zbirka vsebuje različne vzorce in da vsi niso uporabni za njegovo dejavnost. Naročnik uporablja vzorce na lastno odgovornost in sam nosi riziko napačne uporabe.

Vzorci so poslani po e-pošti v .doc obliki. Če ima kupec težave pri odpiranju dokumentov, se kupcu pošlje tekst dokumenta kot besedilo e-pošte.

Naročnik storitev se nadalje zaveda, da je vsebina individualno sestavljene pogodbe/vzorca in mnenj odvisna od podatkov, ki jih naročnik posreduje PRAVNI HIŠI IURIS. V kolikor so podatki dvoumni ali niso točni in popolni, nosi riziko napačne vsebine ali nasveta naročnik.

ODGOVORNOST ZA NAPAČNO IZBIRO VZORCA

PRAVNA HIŠA IURIS ne odgovarja za napačno naročilo vzorca ali napačno izbiro vzorca.

Pred naročilom se mora naročnik sam prepričati, da naroča tisti dokument (vzorec), ki ga potrebuje in naknadne menjave načeloma niso možne, ampak je potrebno drug vzorec naročiti znova.

Naročnik se zaveda, da vzorci in ostala dokumentacija predstavljajo poslovne informacije, ki jih ni mogoče enostransko vrniti.

CENA STORITEV in IZSTAVLJANJE RAČUNOV

Cene na spletni strani so v EUR. Za kupca velja cena ob oddaji naročila.

Cena individualno sestavljene pogodbe se zaračunava skladno s porabljenim časom in sicer po veljavni urni postavki.

ODSTOP OD NAROČILA

Naročnik vzorca ali zbirke lahko brez stroškov odstopi od naročila le do plačila predračuna.

Po plačilu predračuna naročnik oziroma kupec ne more odstopiti od pogodbe, saj gre za dobavo digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov. Plačilo predračuna se šteje za potrošnikovo izrecno predhodno soglasje in s privolitev, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Izjemoma lahko potrošnik (fizična oseba) odstopi od naročila v roku 14 dni od plačila, če to pisno sporoči PRAVNI HIŠI IURIS in ji hkrati pisno izjavi, da bo vse predmetne vzorce izbrisal iz svojega računalnika, elektronske pošte in drugih medijev, ter da jamči, da vzorca ni in ne bo uporabljal in ni in ne bo nikomur dal na uporabo. S takim odstopom mora soglašati PRAVNA HIŠA IURIS.

Vzorci in njihovi deli (vključno s posameznimi členi) so avtorsko zaščiteno delo in jih zaradi odstopa od nakupa odstopnik ne sme uporabljati (niti kot celoto niti posameznih delov/členov), predrugačiti, posredovati v fizični ali elektronski obliki ali kako drugače izkoriščati. Odstopnik mora poskrbeti, da bodo vse elektronske kopije trajno izbrisane, fizične kopije pa varno uničene.

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

PRAVNA HIŠA IURIS je pripravila vzorce na podlagi razpoložljivih teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj, pridobljenih na podlagi lastnega raziskovalnega dela in skozi različne oblike izobraževanja ter usposabljanja svojih zaposlenih doma in v  tujini.

PRAVNA HIŠA IURIS materialno odgovarja za premoženjsko škodo, ki bi nastala zaradi strokovne napake, povzročene z naklepom. Odgovornost za škodo je omejena na višino zaračunane storitve/vzorca. PRAVNA HIŠA IURIS ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica napačne uporabe vzorcev.

Za škodo, ki bi bila posledica nedelovanja sistema zaradi višje sile ali razlogov izven dosega PRAVNE HIŠE IURIS, slednja ni odgovorna.

PRAVNA HIŠA IURIS odgovarja le za škodo, ki bi bila povzročena z naklepom. V nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi bila posledica napačnih, nepopolnih ali dvomljivih informacij, posredovanih s strani naročnika. Prav tako ne odgovarja za implementacijo pogodb in nasvetov.

V primeru naklepa je odškodninska odgovornost omejena na višino zaračunane storitve/vzorca.

KRŠITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Naročnik je za kršitve teh pogojev odškodninsko odgovoren PRAVNI HIŠI IURIS. Še zlasti ne sme omogočati dostopa tretjim osebam ali jim neupravičeno posredovati vzorcev. V primeru kršitve ali zlorabe mora naročnik plačati PRAVNI HIŠI IURIS pogodbeno kazen v višini 200 EUR.

REŠEVANJE SPOROV

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta morebitne spore v zvezi s pogodbo reševale sporazumno. Vse morebitne reklamacije, želje ali pritožbe lahko kupec ali naročnik pošlje na info@vzorci-pogodb.com.  PRAVNA HIŠA IURIS mora v petih delovnih dneh potrditi, da je pritožbo prejela in sporočiti predviden čas obravnavanja.

PRAVNA HIŠA IURIS ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Če imate kakšno reklamacijo ali težavo, se obrnite na nas na mail: info@vzorci-pogodb.com ali pa uporabite  platformo Evropske komisije za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

Če spora ne bo mogoče rešiti po mirni poti, je krajevno pristojno sodišče po sedežu PRAVNE HIŠE IURIS.

ZAUPNOST PODATKOV

PRAVNA HIŠA IURIS se obveže trajno varovati kot tajne vse podatke, s katerimi razpolaga na podlagi opravljanja storitev iz te pogodbe. Naročnik izrecno in nepreklicno dovoljuje, da sme PRAVNA HIŠA IURIS naziv naročnika – pravne osebe objaviti med referencami, če se ji zdi to smotrno.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PRAVNA HIŠA IURIS zbira le podatke o naročnikih in sicer: ime in priimek ali naziv naročnika, naslov, kraj in poštno številko, ID za DDV ter e-pošto, če jih ob naročilu podate.  Pri oddaji naročila je obvezen podatek le e-naslov na katerega pošljemo predračun in naročene vzorce. Ostale podatke pa oddate  prostovoljno, če želite, da se račun glasi na vaše ime.

Osebni podatki se zbirajo z namenom izvedbe naročila ter računovodske obravnave. 

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od 1.1.2012 dalje. PRAVNA HIŠA IURIS jih lahko kadarkoli spremeni. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so spremenjeni Splošni pogoji sestavni del pogodbe.